Schadeverloop bootverzekering

Wat gebeurt er na de benoeming van een expert ?


Schade aan uw boot is nooit leuk en komt altijd ongelegen. Tijdens het varen op de motor loopt deze plotseling vast, geen alarm van de motor en ineens is het gebeurd. De eerste vraag die bij u opkomt is wie kan mij terugslepen naar de haven.  Of u bent lekker aan het zeilen en ineens breekt de mast. Problemen waar men niet zo graag over nadenkt.

Zo spoedig mogelijk wordt het 24/7 SchadeAlarmNummer van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. gebeld en binnen enkele ogenblikken ontvangt u het digitale schadeaangifteformulier. Na enkele minuten is het schadeaangifteformulier ingevuld en wordt deze verzonden aan Datacombinatie. Na ontvangst van het schadeaangifteformulier en soms de begroting besluit de verzekeringsmaatschappij of expertise noodzakelijk is. Bij kleine schades meestal niet, doorgaans wel bij aanvaringen waar meerdere partijen betrokken zijn. In nagenoeg alle diefstalzaken wordt expertise verricht.

Er wordt een schade-expert benoemd van een onafhankelijk expertisebureau, gespecialiseerd in de watersport. Een dergelijk expertisebureau werkt voor meerdere opdrachtgevers, maar altijd op het vlak van pleziervaartuigen. Via ons kantoor wordt altijd een NVEP aangesloten expert benoemd.

De schade-expert neemt contact met verzekerde op voor nadere informatie en beoordeelt de schade aan uw schip aan de hand van de begroting van uw reparateur. Afhankelijk van de aard en omvang van de schade vindt inspectie plaats bij de reparateur, in de haven of bij u thuis. In sommige gevallen moet eerst gedemonteerd worden (bijvoorbeeld in sommige motorschades) alvorens de volledige omvang van de schade beoordeeld kan worden. Het (laten) demonteren van bijvoorbeeld de motor is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verzekerde. Mocht de schade niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan zijn de demontagekosten voor eigen rekening.

Belangrijk voor u om te weten is of de verzekering de schade dekt. De expert maakt een voorbericht naar de verzekering met daarin een schatting van de herstelkosten en een opgave van de schadeoorzaak. Indien gewenst kan tevens het verzoek gedaan worden een dekkingsstandpunt in te nemen en dit aan u mee te delen.

Vaak verzoeken verzekerden ook een voorschot te voldoen aan de reparateur, echter een voorschot is een zaak tussen u als opdrachtgever, en de door uzelf aangetrokken reparateur. Een dergelijk voorschot wordt helaas niet aan uw reparateur gedaan.

Vaak wordt gedacht dat de schade-expert uw verzekeraar adviseert over de polisdekking, of hierover uitspraken doet aan u. Dat dit vaak gedacht wordt is begrijpelijk, echter een schade-expert doet over polisdekking nimmer een uitspraak. Noch adviseert hij uw verzekeraar of de schade wel of niet betaald moet worden. Het is altijd de verzekeraar die bepaalt of er wel of geen polisdekking is, de expert geeft aan wat de oorzaak van de schade is en hoe hoog de herstelkosten zijn. Sterker nog, alleen uw verzekeraar mag uitspraken doen over de polisdekking.

Dus als een expert aangeeft dat u tot reparatie kunt overgaan is dit geen toezegging dat de schade zal worden vergoed, maar een bericht dat hij de schade heeft gezien, en dus tot rapportage aan uw maatschappij kan overgaan.
Een ander misverstand dat veel voorkomt is dat de expert opdracht geeft aan een reparatiebedrijf. Ook dit zal een expert nooit doen. De enige die een opdracht kan en mag verstrekken is de eigenaar zelf. Los van het feit dat de expert een opdracht juridisch niet mag verstrekken is het ook logisch dat een expert dit ook nooit zal doen. Immers, niet alle schades worden gedekt onder de polis. Indien de schade wordt afgewezen door de verzekering dan zou de reparatienota bij de schade-expert terecht komen. Dit kan uiteraard niet. Vaak is het zo dat de kosten de baten vooruit gaan. Wanneer de situatie zo is dat direct handelen noodzakelijk is (bv. ter voorkoming van milieuschade bij zinken) kan een expert opdracht geven tot het lichten/bergen van uw schip. Echter pas nadat uw verzekering hiervoor "dekking" heeft toegezegd.

Alles wordt duurder, dit geldt ook voor de reparatiekosten van een schade. De hoogte van de schade wordt door uw expert gerapporteerd. Deze rapportage is altijd schriftelijk. Datacombinatie stuurt u in alle gevallen een afschrift van dit rapport. Wanneer de expertise plaatsvindt bij de reparateur en er is al een offerte, dan zal de expert in overleg met het herstelbedrijf de schadehoogte bepalen. Dit betekent niet dat de opgestelde offerte ook daadwerkelijk de schadeomvang is. Zo kunnen er zaken bijkomen die bij het opstellen van de offerte (nog) niet bekend waren. Zo ook kan de expert het met de reparatiewijze en/of de hoogte van de offerte niet eens zijn. Altijd zal getracht worden met de reparateur tot een wederzijdse overeenstemming te komen, zodat het aan de maatschappij opgegeven schadebedrag overeenstemt met uw reparatienota. Mocht dit in een enkel geval niet lukken dan wordt u vroegtijdig hierover geïnformeerd, zodat u zelf kunt beslissen of u het verschil dat “hangt” tussen de schadeopstelling van de expert en de reparatienota van uw reparateur voor eigen rekening neemt.
Naast bovengenoemde kan de uiteindelijke schadevaststelling ook nog beïnvloed worden doordat gelijktijdig, niet-schade gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook kan het zijn dat een verrekening wordt toegepast op zaken die aan veroudering onderhevig zijn. Denk hierbij aan bv. de ouderdom van zeilen, (buis)kappen, verfsysteem, etc. In uw verzekeringspolis staat of dergelijke zaken wel of niet van toepassing zijn.

Tevens kan het gevolg van het uitstellen van de reparatie van een schade tot een hoger schadebedrag leiden, dan wanneer de schade direct zou zijn gerepareerd. Te denken valt aan inwatering ten gevolge van niet tijdige reparatie, maar ook het op- en afmasten van een polyester zeilboot omdat het buiten repareren niet meer mogelijk is vanwege de buitentemperaturen en de boot in een loods dient te worden gerepareerd.

Wellicht de meest voorkomende vraag bij "watersporters met schade” betreft de term eigen gebrek en een van buiten komend onheil. Deze termen zijn jargon voor ons kantoor en wij leggen u deze graag uit. In een dergelijk geval kunt u de schadeafdeling het beste rechtstreeks bellen onder 0113-370370.
Naast de omstandigheid waaronder de schade is ontstaan wordt door de expert de schadeoorzaak gerapporteerd. Zo zal het bij een eenzijdige aanvaring waarbij men een boei over het hoofd heeft gezien niet zo moeilijk zijn. Anders ligt het bij aanvaringen tussen twee schepen. Wie heeft er schuld en is er wellicht sprake van een gedeelde schuld. Wanneer er meerdere partijen zijn betrokken (bijvoorbeeld bij een aanvaring) en sprake is van aanzienlijke schade is de kans groot dat u ook te maken krijgt met de expert van de andere partij. Het is van belang dat de experts onderling tot overeenstemming komen over de schadehoogte van beide partijen. Dit vanwege de eventuele gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid van partijen.
Bij het bepalen van de schadeoorzaak moet een onderscheid gemaakt worden in de verst verwijderde schadeoorzaak en de directe aanleiding. In het voorbeeld van de versleten motor die na kortstondig vol belast varen "de geest geeft" is het duidelijk. De aanleiding is het volbelast draaien, de verst verwijderde oorzaak is het versleten zijn van de motor. Zo ook kan bijvoorbeeld het constructief te licht gebouwd zijn van een kielfundatie leiden tot grote schade bij een relatief lichte grondberoering. Hoe oud is het schip en is de bouwer hier mogelijk voor aansprakelijk? Het vaststellen van de verst verwijderde schadeoorzaak is dus van groot belang en kan gecompliceerd liggen. Ook hierover rapporteert de expert in zijn rapportage naar uw verzekering.

Het zal duidelijk zijn dat er bij een ogenschijnlijke simpele schade nogal wat zaken beoordeeld moeten worden voor een juiste beoordeling door uw verzekering. Ook uw verzekeringsmaatschappij maar ook uw tussenpersoon dient over specifieke verzekeringstechnische watersportkennis te beschikken. Uit ervaring kunnen wij u berichten dat deze kennis vaak niet aanwezig is. Het schrijven door een tegenpartij dat haar verzekerde van rechts kwam komt nog met regelmaat voor. Datacombinatie is meer dan 30 jaar aktief, en kent het klappen van de zweep.

Dit is een belangrijk gegeven, stel u heeft een eigen risico van € 1.250,00 en een schade van € 1.000,00 welke u door een medewatersporter is toegebracht. Ondanks het feit dat uw schade onder het eigen risico blijft, wilt u dit bedrag toch wel terugontvangen. Maatschappijen doen niets met een dergelijke schade, en dus moet uw eigen tussenpersoon de schade voor u verhalen.
Vandaar de noodzaak uw verzekering bij een gespecialiseerd kantoor als Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. onder te brengen.

 

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar