Verzekeringsbegrippen

Verzekeringsbegrippen

 

Abandonnement

Het afstand doen door de verzekerde van de verzekerde boot en het overdragen daarvan aan de verzekeraar tegen betaling van de verzekerde som.
De mogelijkheid tot het doen van abandonnement wordt in de meeste polissen uitgesloten.

Arbiter

Indien verzekerde het niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een contra-expert benoemen.
Zodra deze contra-expert is benoemd, benoemt deze samen met de eerste expert een derde expert (Arbiter).
Deze beslist, indien er een verschil van mening is over de vastgestelde bedragen van de eerste twee experts, het uiteindelijke schadebedrag, echter wel binnen de grenzen van deze twee experts.

Avarij-grosse

Ook wel ‘gemene avarij’ genoemd of in het Engels: general average. In de zeevaart gaat het om een buitengewone opoffering of uitgave opzettelijk en redelijkerwijs verricht of gedaan voor de gemeenschappelijke veiligheid met het doel de zaken, betrokken bij een gemeenschappelijke, met een zeeschip uitgevoerde onderneming, voor gevaar - hoe of door wiens toedoen dit ook zij ontstaan - te behoeden. Avarij-grosse wordt door middel van de zogenoemde dispache omgeslagen.
Niet alle verzekeraars van pleziervaartuigen verzekeren het avarij-grosse, terwijl de hieruit voortvloeiende schadebedragen juist byzonder groot kunnen zijn.

Assurantiebelasting

Zijnde 9,7% wat betaald dient te worden over premie + kosten.

Bereddingskosten

Kosten die zijn verbonden aan het nemen van maatregelen tot voorkoming of vermindering van schade, indien een schade zich voordoet of dreigt voor te doen.

Bereddingsplicht

De op grond van artikel 957 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek op de verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde rustende verplichting om zodra hij van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, naar mate hij daartoe in de gelegenheid is, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten of verzuimen begaan bij de uitoefening van een beroep. Dit zal meestal geen wettelijke aansprakelijkheid zijn, maar contractuele aansprakelijkheid. De mogelijkheid tot verzekering van dit risico bestaat voor een beperkt aantal beroepen zoals medici, advocaten, accountants, notarissen, verzekeringsbemiddelaars, vastgoedmakelaars, maar in het algemeen stellen verzekeraars zich terughoudend op met betrekking tot deze verzekeringsvorm.
Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht moeten bemiddelaars in verzekeringen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare voorziening. In artikel 23 lid 1 van het Besluit financiële dienstverlening is bepaald dat op deze verzekering moet zijn gedekt diens aansprakelijkheid wegens fouten, verzuimen of nalatigheden die hij heeft begaan in de uitoefening van diens beroep en voorgevallen binnen de Europese Economische Ruimte. Het minimaal te verzekeren bedrag per schadegeval is gesteld op 1 miljoen euro en op 1½ miljoen euro per jaar voor alle schadegevallen tezamen.

Causaal verband

Oorzakelijk verband (verband tussen daad en schade bij aansprakelijkheidsverzekering)

Cautie

Het betalen van een bedrag om de inbeslagname op te heffen.

Clausuleblad

Bij de polis kan een clausuleblad worden bijgevoegd waarop de clausules die op de overeenkomst van toepassing zijn staan genoteerd. Een clausule is een aanvulling op de polisvoorwaarden.

CMR-verdrag

Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (vervoer van boten over de weg). Deze internationale regeling geldt voor vervoer over de weg met een begin- en eindbestemming in een verschillend land.

Contractsduur

Bij bootverzekeringen doorgaans 1 jaar, met de optie van doorgaans 3 of 5 jaar, waarbij respectievelijk een korting wordt verstrekt van circa 3% en 5%.
Bij tussentijdse verkoop, aanpassing van de voorwaarden in negatieve zin, premieaanpassingen (verhoging) kan een contract, ongeacht de afgesproken duur direct  worden beeindigd.

Contra expert

Indien verzekerde het niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een expert benoemen (contra-expert).

Contractsvervaldatum

De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.

Deskundigen taxatie

Taxatie volgens artikel 7:960 BW. Bij schade wordt de waarde uitgekeerd, als gemeld in het taxatierapport.

Diefstal inboedel vaartuig

Diefstal van inboedel uit vaartuig is doorgaans alleen gedekt indien gehele vaartuig is gestolen of na braak aan het vaartuig.

Direct writer

Een verzekeraar die zonder tussenkomst van verzekeringstussenpersonen overeenkomsten van verzekering sluit.

Eigen gebrek

Een slechte eigenschap van een zaak, dus niet veroorzaakt door de inwerking van een buiten de verzekerde zaak liggend evenement. Ook wel vice propre of inherent vice genoemd. Op grond van art. 7:951 van het Burgerlijk Wetboek is vergoeding van schade aan een verzekerde zaak uitgesloten indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Het gaat hier om een bepaling van aanvullend recht. Partijen kunnen dus in de overeenkomst van verzekering een andere regeling treffen. Het is bij bootverzekeringen niet ongebruikelijk om door middel van een renunciatieclausule de wettelijke eigen-gebrekregeling geheel of gedeeltelijk terzijde te stellen.

Eigen gebrek motor, vaartuig

Schade aan de voortstuwingsinstallatie is doorgaans uitgesloten indien dit een gevolg is van eigen gebrek, behalve indien het een originele scheepsmotor betreft niet ouder dan meestal 10 jaar en ook niet als brand, ontploffing, aanvaring een gevolg is van het eigen gebrek.

Eigen schuld benadeelde

Indien de aansprakelijkheid mede te wijten is aan eigen schuld van benadeelde zal de schade in verhouding van schuld worden afgehandeld.

Geldigheidsduur taxatie wet, polis

Volgens de wet is een taxatierapport onbeperkt geldig. Maatschappijen hanteren doorgaans een duur van drie jaar.

Geldigheidsgebied

Het op het polisblad aangegeven gebied waarbinnen dekking wordt verleend door verzekeraar. Buiten dit afgesproken gebied is er geen dekking.
Vaak hanteren maatschappijen voor een dekkingsgebied een beperkte periode (1 april tot 1 november). Let op dat buiten genoemde periode er in dit afgesproken dekkingsgebied geen dekking is.

Inboedel pleziervaartuig

Inboedel op de pleziervaartuigverzekering bedraagt meestal een percentage van de verzekerde som voor het casco van het schip. De vergoeding vindt plaats op premier risque en op basis van nieuwwaarde, waarop verzekeraars in de polisvoorwaarden doorgans enkele uitzonderingen maken.

Jurisprudentie

De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie.

KiFid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is in 2007 opgericht door financiële brancheorganisaties en de Consumentenbond als eenduidig en onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een onpartijdige en neutrale instelling en wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting. Het orgaan staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De initiatiefnemers hebben geen invloed op of bevoegdheid over de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Nieuw voor oud, pleziervaartuig

Bij pleziervaartuigen wordt doorgaans bij de schadevaststelling (ook reparatie) rekening gehouden dat oude onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen.

No claim bescherming

Na een schade kunt u een fors aantal treden terug vallen op de bonusladder als u die schade claimt bij uw verzekeraar. U verliest gedeeltelijk
uw opgebouwde no-claim korting en gaat de komende jaren meer premie betalen. Met de No-claim beschermer loopt u geen risico meer uw opgebouwde no-claim korting te verliezen. U heeft met de No-claim beschermer meestal het recht om maximaal één keer per 2 jaar een schade te laten herstellen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim korting.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een doen of nalaten dat: 1. Inbreuk maakt op het recht van een ander; 2. In strijd is met een wettelijke plicht; 3. In strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Open polis

Bij een open polis staat uitsluitend de verzekerde som vermeld en niet de waarde. Verzekerde bewijst waarde op het moment van schade.

Opzet

Onder opzet wordt verstaan een handeling die voor hem / haar het beoogde of zekere gevolg is van zijn / haar handelen of nalaten. Opzet is in vele gevallen van de verzekering uitgesloten.

Opzicht

Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer, bewerking, behandeling, bewerking, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om welke reden dan ook.

Osmose

Een doorgaans uitgesloten schade op de pleziervaartuigenverzekering is blaasvorming in polyester veroorzaakt door osmose na een termijn van 3 jaar na ingebruikname boot.

Partijentaxatie

Bij een partijentaxatie wordt de waarde van de verzekerde goederen overeengekomen tussen de verzekerde en de verzekeraar en wordt dit vermeld in het polisblad. Achter de verzekerde som staat vermeld "aldus getaxeerd" of "met wederzijds goedvinden getaxeerd en vastgesteld op de verzekerde som".

Polis

De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, zoals dit door de wet is voorgeschreven.

Polisbedenktijd

Op de aanvraag van een verzekering is doorgaans een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekerde na ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden, de verzekering ongedaan kan maken. Voor de meeste verzekeraars geldt dat de bedenktijd een termijn van veertien kalenderdagen bestrijkt. Zegt u na deze periode op dan is minimaal premie verschuldigd voor een bepaalde tijd.

Polisblad

Op het polisblad staan de gegevens vermeld van verzekerde en / of verzekeringnemer en het risico waar de verzekering betrekking op heeft.

Poliskosten

Het bedrag dat u eenmalig betaalt aan de verzekeraar voor het opmaken van een polis.

Premiestelling pleziervaartuig

Bij de premieberekening is het in 1e instantie van belang over wat voor soort vaartuig het gaat. Tevens is van belang de snelheid van het schip, het verzekeringsgebied, of er wel of niet een ingebouwde voortstuwingsinstallatie aanwezig is, het bouwjaar, de lengte en de waarde van de boot.

Premierestitutie

Terugbetaling van onverdiende premie door de verzekeraar aan de verzekeringnemer.

Premievervaldatum

Datum waarop de premie (jaar-, kwartaal- of maandpremie) verschuldigd wordt.

Preventie

Maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade is preventie.
Preventiemaatregelen kunnen genomen worden op het gebied van brand, storm, diefstal of  inbraak.

Rechterlijke instanties

 1. Kantongerecht;
 2. Arrondissementsrechtbank;
 3. Gerechtshof;
 4. Hoge Raad.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand heeft als doel het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten.

Rechtsgang strafzaak

 1. Politie maakt rapport;
 2. Rapport (proces verbaal) gaat naar Officier van Justitie;
 3. Officier seponeert (geen verdere rechtsvervolging) of gaat verder;
 4. De gedaagde wordt opgeroepen door middel van een dagvaarding;
 5. De zaak verschijnt afhankelijk van de aard van het misdrijf voor het kantongerecht of voor de arrondissementsrechtbank.

Salvage

Salvage = schadebeperking of beredding.

Samenloop

Samenloop kan ontstaan indien er meerdere verzekeringen lopen voor hetzelfde object.

Subrogatie

Subrogatie is verhaalsrecht van de particuliere schadeverzekeraars. De schadeverzekeraars kunnen de door hen uitbetaalde schade aan hun verzekerde verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Uitsluiting pleziervaartuigverzekering

Van pleziervaartuigverzekering casco is doorgaans uitgesloten schade door: 1. Catastroferisico’s; 2. Slijtage; 3. Door gebruik anders dan als particulier; 4. Veroorzaakt met opzet of met goedvinden van verzekerde; 5. Als gevolg van onvoldoende onderhoud aan of zorg voor het vaartuig; 6. Door geleidelijke invloed van licht, lucht en water, alsmede door lucht- , grond- of waterverontreiniging; 7. Door blaasvorming in polyester (veroorzaakt door osmose) als deze zich openbaart na 3 jaar na de eerste tewaterlating; 8. Aan de voortstuwingsinstallatie, door eigen gebrek veroorzaakt, niet als het de originele scheepsmotor betreft die ouder is dan doorgaans 10 jaar .

Verzekering volgt belang

Verzekering volgt het belang wil zeggen dat bij overgang van een zaak (bij verkoop of overlijden) het recht van verzekering over gaat op de nieuwe rechthebbende of eigenaar.

Verzekeringnemer

Verzekeringnemer is de persoon die de verzekeringsovereenkomst aangaat (vaak ook de premiebetaler).

Verzekeringsvoorwaarden, inhoud

In de verzekeringsvoorwaarden staan bepalingen met betrekking tot:

 1. Begripsomschrijvingen (wat is brand? Etc.);
 2. Dekkingsomschrijvingen (wat wordt gedekt);
 3. Uitsluitingen;
 4. Premie(betaling);
 5. Mededelingsplicht van verzekerde;
 6. Verplichtingen van verzekerde bij schade;
 7. Wijze waarop schade wordt vastgesteld;
 8. Wijze waarop uitkering wordt berekend.

 

Voorlopige dekking, rechtsgeldig

Een tussenpersoon mag, indien daar overeenstemming met de verzekeraar is bereikt, een voorlopige dekking afgeven voor bepaalde risico’s mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden stellen vaak dat deze voorlopige dekking een maximale duur kent van 14 dagen. Een dergelijke voorlopige dekking, die afgegeven wordt met uitdrukkelijke toestemming van verzekeraar, is rechtsgeldig.

 

Vriendendienst

Bij vriendendienst is degene die de vriendendienst verricht niet aansprakelijk, wanneer de schade ontstaat door een ongelukkige handeling. De vriendendienstverlener is alleen aansprakelijk indien er sprake is van grove schuld, roekeloosheid of wanneer de vriendendienstverlener het belang van degene voor wie hij de dienst verricht onvoldoende in het oog heeft gehouden.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid (Aansprakelijkheid volgens de Wet) kan onderverdeeld worden in : schuldaansprakelijkheid (de benadeelde dient schuld te bewijzen van de pleger van diens onrechtmatige daad en risicoaansprakelijkheid. Hierbij speelt schuld geen rol. Dit is aansprakelijkheid van een derde of van een zaak.

 

WFT

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 inwerking getreden. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. Met de komst van de Wft is de wetgeving voor de financiële markten doelgerichter, marktgerichter en inzichtelijker geworden.

 

Wilsovereenstemming

Wilsovereenstemming wil zeggen dat de beide partijen verklaren de overeenkomst te willen aangaan. Er is geen sprake van wilsovereenstemming indien één der partijen bedrogen, misleid of gedwongen is de overeenkomst aan te gaan (er is sprake van een gebrek van wilsuiting van één der partijen).

 

Zeilboten AVP

Op de AVP (model AVP2000) is alleen gedekt letselschade (dus geen zaakschade) veroorzaakte met of door zeilboten met een zeiloppervlakte tot ten hoogste 16 m2 en/of een motor met een vermogen van minder dan 3 kW (ongeveer 4 Pk). Bij opzicht zijn vaartuigen geheel uitgesloten.

 

Opmerking

Bovenstaande uitleg is met zorg samengesteld. Niet iedere uitleg is specifiek afgestemd op uw polis pleziervaartuigverzekering. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan bovenstaande uitleg. Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden cq. onvolledigheden.

 

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar